Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma PATIO Małgorzata Tarnogórska-Olejarz z siedzibą w Szczecinie, ul. Santocka 39,

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE I W CELU:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak: podanie danych oznaczonych na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem, podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email, podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu np ustalenia szczegółów dotyczących zapytania,

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane: w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem;

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).Zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:biuro@okna7.dkonto.pl
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy Patio z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SPRZECIWU:

Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.Klient może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy biuro@okna7.dkonto.pl

Kontakt

Biuro handlowe znajduje się na terenie SCMB.

ul. Santocka 39,
71-083 Szczecin

tel./fax 91 464 52 31

tel./fax  91 464 36 70

tel kom 609 830 740

tel kom 796 538 201

e-mail:
biuro@patio-okna.com
m.tarnogorska@patio-okna.com
wyceny@patio-okna.com

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email) przez firmę PATIO w celach budowania relacji klienckich, marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych .

    Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę PATIO informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez firmę PATIO w celach handlowych i marketingowych.


    Lokalizacja